Anunț de participare la procedura competitivă pentru atribuirea contractului de servicii de formare profesională

Comunicat de presa
Vineri, 16 Iulie 2021, ora 14:27
9156 citiri
Anunț de participare la procedura competitivă pentru atribuirea contractului de servicii de formare profesională

Anunț de participare la procedura competitivă pentru atribuirea contractului de servicii de formare profesională. Curs de inițiere în “Competențe informatice/ competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere” (cod CPV 80530000-8 - Servicii de formare profesională) în cadrul proiectului “Învățare continuă, o decizie bună pentru carieră!”

ASOCIAȚIA PROFESIONALĂ NEGUVERNAMENTALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ASSOC cu sediul în Baia Mare, str. Lascăr Pană, nr. 3, județ Maramureș, vă invită să participați la atribuirea prin procedura competitivă a contractului de servicii de formare profesională – Curs de inițiere în “Competențe informatice/Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere”, în conformitate cu cerințele incluse în documentația de achiziție, în cadrul proiectului cu titlul “Învățare continuă, o decizie bună pentru carieră! “ POCU/726/6/12/135494.

Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție: procedura competitivă în conformitate cu prevederile capitolului 5 din cadrul Ordinului Ministrului Fondurilor Europene nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene, cu modificările și completările ulterioare.

Sursa de finanțare: Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Componenta 1 “Creșterea nivelului de calificare al angajaților prin programe de formare continuă corelate cu nevoile pieței muncii - Regiuni mai puțin dezvoltate”, Axa Prioritară nr. 6 - Educație și competențe, Obiectiv specific 6.12 - Creșterea participării la programele de formare profesională continuă, cu accent pe acei adulți, cu un nivel scăzut de calificare și persoanele cu vârsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate, inclusiv prin recunoașterea și certificarea rezultatelor învățării dobândite în contexte non-formale și informale.

INFORMAȚII DESPRE PROCEDURĂ

Denumire contract: contract de servicii

Tip contract: servicii de formare profesională

Obiectul contractului: prestarea de servicii de formare profesională – Curs de inițiere în “Competențe informatice/Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere”, în regiunea NV, în cadrul proiectului mai sus menționat, pentru maxim 238 participanți certificați la finalul cursurilor de formare profesională, de către furnizori de formare profesională autorizați conform OG 129/2000 privind formarea profesională a adulților, cu modificările și completările ulterioare.

Specificații: Curs de inițiere în “Competențe informatice/Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere” cu durata de min. 40 ore (15 ore de teorie, 25 ore de practică), se vor desfășura pe bază de comandă demarare serie curs, astfel: maxim 28 participanți în grupa de curs, estimăm min. 9 serii de curs, max. 1 lună de derulare a unei serii de curs.

Toate specificațiile tehnice sunt menționate în Documentația de achiziție nr. 2825 din data de 15.07.2021.

Durată contract: de la semnarea contractului până la data de 28.02.2023 (pe toată perioada de implementare a proiectului “Învățare continuă, o decizie bună pentru carieră!”, POCU/726/6/12/135494).

Divizare pe loturi: Nu.

Oferte parțiale sau alternative: Nu

Valoarea estimată totală: 214.200 lei fără TVA.

Suma alocată pentru serviciile de formare profesională este de 900 lei/cursant certificat fără TVA.

Prețul unitar este ferm și nu poate fi modificat pe toată perioada de valabilitate a ofertei și a contractului de servicii. Decontarea serviciilor se va face numai pentru serviciile efectiv prestate: număr efectiv de participanți/cursanți certificați.

Criteriul de atribuire: Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnic și economic.

Locul de prestare al serviciilor: Regiunea NV, județele Maramureș, Satu Mare, Bistrița Năsăud, Sălaj, Cluj, Bihor.

Modul de obținere a documentației de achiziție: de la sediul achizitorului din Baia Mare, str. Lascăr Pană, nr. 3, jud. Maramureș sau la adresa de e-mail: assoc@assoc.ro

Toate informațiile privind procedura de achiziție sunt prezentate în Documentația de achiziție nr. 2825 din data de 15.07.2021 publicată pe site-ul https://beneficiar.fonduri-ue.ro, rubrica anunțuri.

Data limită de depunere a ofertelor: 28.07.2021, ora 12:00.

Adresa la care se depun ofertele: Mun. Baia Mare, str. Lascăr Pană, nr. 3, jud. Maramureș.

Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 de zile de la data limită de depunere a ofertelor.

Informații suplimentare se pot obține de la: sediul Asociației Profesionale Neguvernamentale de Asistență Socială ASSOC, pers. de contract Lidia Lihet, telefon: 0262 222226, e-mail: assoc@assoc.ro.

Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială ASSOC

Președinte

Sălăjeanu Florian Valeriu

#formare profesionala, #anunt formare profesionala, #competente informatice, #calificare profesionala , #oferte locuri munca